Tillæg til ansættelsesbevis

Vi byder dig hjertelig velkommen som medarbejder i Lev-vel. For at undgå misforståelser og samtidig sikre et godt samarbejde, er det vigtigt for begge parter, at du er gjort bekendt med de retningslinier, hvorunder jeg driver min virksomhed.

Nedenstående har jeg derfor beskrevet en række regler og retningslinier, som skal overholdes. Disse er ikke udtømmende og ikke i rangorden, og såfremt du under ansættelsesforholdet bliver i tvivl om noget, du mener kan have betydning for din ansættelse, skal du rette henvendelse til ejeren af Lev-vel.

Straffeforhold
Det er en forudsætning for ansættelsen, at der forud for tiltrædelsesdatoen kan forevises en ren straffeattest.
Oplysningspligt Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet finder anvendelse.
Du er ved ansættelsen og i ansættelsesperioden forpligtet til at oplyse om forhold, som du ved – eller burde vide – har eller kan få væsentlig betydning for din ansættelse, og som vi med rimelighed kan kræve kendskab til. Følgende har eller kan have væsentlig betydning for din ansættelse.

Tavshedspligt
Såvel under som efter ansættelsesforholdet har du tavshedspligt om de forhold, som du vidste eller burde vide var fortrolige oplysninger. Brud på tavshedspligten kan under ansættelsesforholdet medføre bortvisning og evt. krav om erstatning for tab.

Virksomhedens erhvervshemmeligheder, oplysninger på borgene, beskrivelser, modeller eller lignende må ikke benyttes af dig selv, og må ej heller videregives til andre.

Forbudet vedvarer 3 år efter ansættelsesforholdets ophør.

Der må ikke foretages handlinger der strider mod god markedsføringsskik, hvorved forstås enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. I øvrigt henvises til Markedsføringsloven.

Loyalitet
Det er grundlæggende for din ansættelse, at du medvirker til at virksomheden klarer sig bedst muligt. Enhver form for konkurrencehandling eller anden brud på loyaliteten betragtes som grov misligholdelse, og kan medførere bortvisning. Det er ikke tilladt at udfører sammenlignelige opgaver som bibeskæftigelse.

Arbejdsmiljø
Det helt fundamentale i virksomhedens struktur er, at der udvises ærlighed og gensidig respekt over for borgere og kolleger.I Lev-vel taler vi med hinander, og ikke om hinanden. Mobning og ondsindet sladder accepteres ikke og kan i grove og gentagende tilfælde føre til bortvisning.

Sygdom
Udeblivelse p.g.a. sygdom skal meddeles hurtigst muligt, og senest 1 time før normal mødetid på telefon 27 81 15 23 til Lene Bång Jensen.

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17