Sygefraværspolitik

Det er Lev-vel Sjællands mål – i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse – at begrænse sygefraværet på en sådan måde, at der tages hensyn til både medarbejdernes trivsel og Lev-vel Sjællands daglige drift.

For at nå dette mål er det blandt andet vigtigt at:
• Erkende, at omfanget af sygefravær kan hænge sammen med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø og i den forbindelse tage de fornødne initiativer til bedring heraf.
• Være opmærksom på omfanget af sygefravær. Hvor det er relevant, tages en samtale mellem lederen og den berørte medarbejder om sygefraværet og årsagen. Hvis medarbejderen ønsker det, kan en repræsentant fra FOA deltage.
• Der i opfølgningen af et konkret højt sygefravær tages hensyn både til medarbejderen og den nødvendighed det er at begrænse sygefraværet mest muligt.

Medarbejdere, der af helbredsmæssige årsager bliver ude af stand til at passe det daglige arbejde på kortere eller længere sigt, skal have særlig opmærksomhed, så risikoen for at blive udstødt af arbejdsmarkedet så vidt muligt undgås. Det er derfor vigtigt at fastholde tilknytningen til arbejdsplads og kolleger.

Mål:
At fastholde medarbejderne i arbejdet, selvom der kan forekomme sygdom. Hvis det er muligt skal syge medarbejdere have mulighed for at komme på nedsat tid eller der kan laves andre foranstaltninger så det er muligt for medarbejderen at bevare tilknytningen til arbejdspladsen.

Strategi:

Både lederen og medarbejderne bør i det daglige arbejde for at skabe gode trygge og sunde arbejdsforhold på arbejdspladsen, da det mindsker sygefraværet.

Medarbejder, der i en længere periode bliver uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal have god støtte og vejledning rettet i mod en hurtig tilbagevenden til arbejdet.

Der kan være forskellige årsager til sygefravær:
• Fysisk sygdom
• Psykisk sygdom
• Forhold på arbejdspladsen
• Barns sygdom
• Nært familiemedlems sygdom
• Sociale problemer
• Arbejdsskade
• Graviditetsgener m.v
• Holdninger til sygdomsbegrebet
• Nedslidning og Udbrændthed

Både af hensyn til medarbejderne, arbejdspladsen og Lev-vel Sjællands serviceniveau overfor borgerne, er det vigtigt, at en sygemeldt medarbejder hurtigst muligt bliver i stand til at vende tilbage til sit job.

I den forbindelse har lederen pligt til at motivere og støtte den enkelte medarbejder i hurtigt at genoptage arbejdet. Hvis sygdommen strækker over en uge, vil det være en god kutyme, at lederen tager kollegialt kontakt til den syge. Løn og personalegruppen sender efter 14 dage en varighedserklæring ud til den syge medarbejder. Ud fra varighedserklæringens indhold planlægges det videre opfølgningsforløb. Det påhviler lederen at være opmærksom på, om en medarbejder har flere på hinanden følgende kortere fraværsperioder. I så fald afholdes afklarende samtaler og derudfra foranledige de nødvendige foranstaltninger. Er sygdommen af længere varighed eller af en permanent karakter, kan det blive relevant at drøfte, hvorvidt det er muligt at vende tilbage til samme jobfunktion eller eventuel en omplacering til et andet job ( fleksjob, omskoling revalidering m.m.).

Hvis alle muligheder er udtømte, og det viser sig umuligt for den syge medarbejder, selv på ændrede ansættelsesvilkår, at vende tilbage til arbejdspladsen, så kan det blive nødvendigt at afskedige den syge medarbejder.

I disse tilfælde afskediges medarbejderen efter reglerne i overenskomsten med FOA.

Lev-Vel Sjælland ApS , Energivej 7, 4690 Haslev. Tlf. 70 25 25 17